Mida privaatsuspoliitika tähendab?

Selles privaatsuspoliitikas (edaspidi – Privaatsuspoliitika) anname teile, veebisaidi https://bioversio.lt/ külastajatele (edaspidi –Veebisait), teavet selle kohta, kuidas UAB Bioversija (edaspidi –BIOSIO), mis asub Akademijos g. 7, 08412 Vilnius, Leedu Vabariigis (edaspidi – Andmetöötleja), töötleb teie isikuandmeid, mida esitate külastades meie ettevõtet, Veebisaiti, täites veebisaidil või partnerite veebisaitidel olevaid hooldus- ja reklaamivorme, BIOVERSIO sotsiaalmeedia kontosid, võttes meiega ühendust e-posti või telefoni teel, esitades täidetud BIOVERSIO või delegeeritud partnervormid info- ja müügikampaaniate, tutvustuste, mängude, ürituste ajal nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt.

 

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me võime koguda järgmist teavet:

Andmetöötleja töötleb toodete müügi ja asjaajamise eesmärgil BIOVERSIO tooteid ostva andmesubjekti kaudu partnerite või otse (edaspidi – Klient) isikuandmeid: lepingus sisalduvaid andmeid; isikuandmeid, mille on esitanud Klient. Neid andmeid töödeldakse lepingus ja/või õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise ja/või õigustatud huvi alusel, lepingu sõlmimise ja täitmise vajaduse alusel ja/või teie taotluse korral meetmete võtmise alusel.

 • Teie isikuandmeid säilitatakse Toodete müügi ja haldamise eesmärgil 10 (kümme) aastat pärast viimast Andmetöötlejale esitamist ja kuni järgmise päeva 15. jaanuarini, välja arvatud juhul, kui seaduse ja/või muude õigusaktidega on sätestatud pikemat tähtaega selliste isikuandmete säilitamiseks.

Otseturustamise eesmärgil töötleb Andmetöötleja teie isikuandmeid õigustatud huvi ja/või nõusoleku alusel.

 • Kui Te ei ole andnud selgesõnaliselt nõusolekut otseturundusteadete saatmiseks ega ole esitanud vastuväiteid, märkides linnukese “ei ole nõus”, võtab vastutav andmetöötleja Teiega ühendust, et teavitada uudistest ja anda muud teavet vastutava töötleja, toodete ja pakkumiste, ürituste jms kohta, töötleb teie kui Kliendi isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress) otseturunduse eesmärgil, saates teile e-posti teel teateid. Otseturustamise eesmärgil töötleb Andmetöötleja järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tegevuskoht (aadress), põllumajandusmaa, majandatav maa-ala, tollimaksud ja/või turustamisvormid. Iga kord, kui saate otseturundussõnumi, on teil võimalus otseturundussõnumist loobuda, edastades meile teate e-posti aadressil või muul viisil, mis on käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud.

 • Kui te oma andmeid ei esita, ei saa me käivitada otseturundusprogramme: tutvustusi, mänge, auhindade saatmist, eripakkumisi.

 • Teie nõusolekul säilitab Andmetöötleja teie isikuandmeid 5 (viis) aastat pärast teie nõusoleku saamist ja ajavahemikul kuni järgmise 15. jaanuarini.

Tööle kandideerijate andmebaasi haldamise eesmärgil töötleb andmetöötleja järgmisi andmeid: nimi, sünniaeg, telefoninumber, töökoht, e-posti aadress, elukoht (aadress), haridus, võõrkeeleoskus , soovitav töökoht, soovitav palk, isikuomadused, töökogemus: viimane töökoht, staaž töökohal, ametikoht, muu töökogemus, muu elulookirjelduses olev teave, soovitus ja/või kaaskiri.

 • Neid andmeid töödeldakse teie nõusolekul. Kui te ei esita oma CV-d ja/või kaaskirja, ei saa me hinnata teie sobivust pakutavale ametikohale.

 • Kui te ei anna sõnaselgelt nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks pärast kandidaatide valimist, kohustume kustutama ja/või hävitama teie isikuandmed 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist valitud kandidaadiga. Ürituste korraldamise eesmärgil töötleb Andmetöötleja järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, talu või töökoha nimi, ametikoht, e-posti aadress, isiklik foto.

BIOVERSIO tegevuse tutvustamise eesmärgil töödeldakse veebisaidil bioversio.lt, kuid mitte ainult, voldikutes, bukletites, visuaalsetes esitlustes, sotsiaalmeedia võrgustikes esitlemise eesmärgil järgmisi andmeid: Teie foto, ees- ja perekonnanimi, töökoht, ametikoht, talu asukoht, põhiteave tallust.

 

Veebisaidi täiustamise ja turunduskampaaniate uuendamise (küpsiste kasutamine) eesmärgil haldab Andmetöötleja veebisaidi külastajate IP-aadresse ja külastusandmeid. Neid andmeid töödeldakse teie nõusolekul. Küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake käesolevate privaatsuspoliitika jaotist „Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?”.

 

Kõik muud isikuandmed, mida võite meile igal ajal edastada meiega suheldes – e-posti teel, kirjalikult või telefoni teel või BIOVERSIO peakorterit, laboratooriumi või tehast külastades.

 

BIOVERSIO klientide või juriidiliste isikutega sõlmitud lepingute täitmise eesmärgil töötleb Andmetöötleja õigustatud huvi alusel järgmisi klientide või partnerite töötajate või nende esindajate isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, ametikoht, kontaktandmed, kirjavahetuse sisu, muu lepingu ajal saadud teave.

 

Kuidas teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse ja muude õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt. Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid andmekaitse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kahjustamise, muutmise, kaotsimineku, avalikustamise, samuti isikuandmete töötlemise ja töötlemise käigus igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Asjakohased meetmed määratakse isikuandmete töötlemisest tulenevaid riske arvesse võttes.

 

Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?

Küpsis on teave, mille veebiserver saadab teie veebibrauserisse ja mis salvestatakse teie brauseris. See teave saadetakse veebiserverisse iga kord, kui brauser palub teil avada leht serverist. See võimaldab veebiserveril seadistada ja jälgida veebibrauserit.

 

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

(a) Toimivust suurendavad (seansi) küpsised: Need on mõeldud veebisaidi toimimise parandamiseks ja üldise (anonüümse) teabe kogumiseks veebisaidi kasutamise kohta;

 

(b) Analüütilised (Google Analyticsi jälgimisküpsised): Need küpsised võimaldavad vastutaval Andmetöötlejal veebisaidi külastajaid tuvastada, loendada ning jälgida, kuidas külastajad veebisaidil navigeerivad. See aitab vastutaval Andmetöötlejal parandada Veebisaidi toimivust, näiteks tagades, et kasutajad leiaksid otsitava hõlpsalt üles. Nende küpsiste poolt kogutud andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul;

 

(c) Funktsionaalsed küpsised: Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidile naasmisel teie tuvastamiseks. See võimaldab Andmetöötlejal pakkuda sotsiaalvõrgustikes teie vajadustele kohandatud sisu, et teie jaoks asjakohane teave meelde jätta. Nende küpsiste poolt kogutud andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul.

 

Kuidas kasutatakse teie isikuandmeid, mille te meile sotsiaalmeedia kaudu edastate?

 

Meil on praegu sotsiaalmeedias järgmised kontod:

Soovitame teil lugeda kolmandate isikute privaatsusteatisi ja võtta ühendust otse teenusepakkujatega, kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.

 

Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?

 

Isikuandmeid võib kaupade või teenuste osutamise eesmärgil edastada kindlaksmääratud isikutele: personalile või Andmetöötlejat teenindavale ettevõttele või isikutele või teatud teenusepakkujatele, nagu IT-teenuse pakkujad, reklaami-, ürituste- korraldajad, kullerid ja muud teenusepakkujad.

 

Millised on teie õigused?

 

Teil on õigus:

 • Esitada meile kirjalik taotlus anda teile teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse ja kui selliseid andmeid töödeldakse, on teil õigus oma isikuandmetega tutvuda;

 • Nõuda endaga seotud ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist;

 • Nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Vaatamata sellele, ei ole see õigus absoluutne ja seda saab õigustada vähemalt ühel järgmistest põhjustest: isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või muul viisil töötlemise eesmärgil; olete otsustanud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, kui teie isikuandmeid töödeldakse eranditult nõusoleku alusel ja teie isikuandmete töötlemiseks puudub muu alus; te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega seaduses sätestatud juhtudel ja andmete töötlemiseks ei ole kaalukaid õigustatud põhjuseid; teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; teie andmed tuleb kustutada, kui me oleme seda kohustatud;

 • Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist ühel järgmistest juhtudel: Te vaidlustate andmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mille jooksul võime kontrollida teie isikuandmete õigsust; Teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei nõustu oma andmete kustutamisega ning taotlete selle asemel nende kasutamise piiramist; meil pole neid enam tarvis;

 • Tühistada nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmeid töödeldakse eranditult teie nõusoleku alusel.

 

Kuidas saate oma õigusi kasutada?

 

Oma õiguste, taotluste, kaebuste või nõuete teostamiseks meile kirjalikult esitada:

 • e-posti teel info@bioversio.lt;
 • e-kirja aadressile Akademijos tn. 7, 08412 Vilnius, Leedu Vabariik;

 • külastades ettevõtet UAB Bioversija, mis asub aadressil Akademijos tn. 7, 08412 Vilnius, Leedu Vabariik.

Vastame laekunud taotlustele, kaebustele või nõuetele kirjalikult õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel ning püüame anda teile teavet esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates teie taotluse kättesaamisest. Erandjuhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 30 (kolmekümne) päeva võrra teid eelnevalt teavitades.

 

Kui meil tekib pöördumise, kaebuse või pretensiooni saamisel kahtlus taotleja isikusamasuse kohta, on meil õigus küsida taotlejalt isikut tõendavat dokumenti.

 

Kui me ei suuda Teile vajalikku teavet anda ja/või teil on pretensioone teie isikuandmete töötlemise kohta, on teil õigus pöörduda kaebusega Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Kuidas teavitame teid privaatsuspoliitika muudatustest?

 

Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Selline uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub meie veebisaidile postitamisel.

 

Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitame teid kõigist meie arvates olulistest muudatustest, postitades need veebisaidile. Pange tähele allolevat „Uuendamise kuupäeva“, et teada saada, millal privaatsuspoliitika viimati uuendati.

 

Uuendamise kuupäev: 2021-02-17.